1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

 1. LEVERING en VERZENDING

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. SweetID is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht.

2.3. De artikels worden verzonden volgens het verzendingskosten overzicht per land en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

2.4. Indien de artikels onmogelijk geleverd kunnen worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

2.5. Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 1. PRIJS

3.1. SweetID kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De verkoper kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2. De verkoper doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal de verkoper toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als de verkoper niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

3.3. De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, Belgische BTW (21%) is wel inbegrepen.

3.4. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.

3.5. Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

3.6. De verkoper is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

3.7. De verkoper behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt de verkoper het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.

 1. VERZAKINGSRECHT

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. De koper dient, vooraleer over te gaan tot terugzending, hiervan melding te maken via het contactformulier of e-mail info@sweetid.be. Terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking, ongedragen, met alle originele etiketten aangehecht, inclusief bijhorende accessoires en eventuele documentatie en zich in nieuwstaat te bevinden zoals het artikel magazijn verlaten heeft.

4.2. Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen niet geretourneerd worden.

 1. KLACHTEN of BETWISTINGEN

5.1. Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

5.2. De Europese Commissie beschikt over een online platform om geschillen uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen, het zogenaamde ODR-platform (“Online Dispute Resolution”) http://ec.europa.eu/odr/. Het betreft een interactieve website die gratis en in alle officiële talen van de EU beschikbaar is. Consumenten en ondernemers kunnen er informatie vinden over de mogelijkheden om hun geschillen buitengerechtelijk te regelen. Daarnaast kunnen consumenten én ondernemingen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform bezorgd aan de bevoegde entiteit voor alternatieve geschillenregeling, of ADR-entiteit (“Alternatieve Dispute Resolution”).

 1. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

6.1. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro).

 1. EIGENDOMSRECHT

7.1. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot het ogenblik van volledige betaling.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

8.1. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

 

PRIVACY

SweetID hecht belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden i.h.k.v. deze webshop. (bv klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot SweetID via info@sweetid.be.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermeldt SweetID hier aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SweetId, Leopold I-laan 25, 8000 Brugge of via info@sweetid.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

SweetID kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

 DISCLAIMER

 Deze website is eigendom van SweetID.

Contactgegevens:

SweetID – Leopold I-laan 25 – 8000 Brugge
Telefoon: +32 (0)50 69 60 89 – E-mail: info@sweetid.be – Ondernemingsnummer: BTW BE xxxx.xxx.xxx

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SweetID of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • SweetID levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SweetID de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • SweetID kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
 • Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@sweetid.be.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SweetID geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • SweetID kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 • SweetID verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.